Declaració d’utilitat pública

Declarada d’utilitat pública el 25 de gener de 2018 segons establix l’article 32.1.e) de la Llei Orgánica  1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26-03-2002) .

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació, reconeix la importància del fenomen associatiu com a instrument
d’integració, participació i representació dels legítims interessos dels
ciutadans, i a tal objecte contempla una sèrie de mesures per a facilitar el
desenrotllament de les associacions. Entre estes mesures de foment s’arreplega
la possibilitat que les entitats associatives sense fi de lucre puguen ser
declarades d’utilitat pública.

En concret, l’article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22
de març, assenyala que, a iniciativa de les corresponents associacions, tal
declaració exigix la concurrència de determinats requisits, que en essència
consistixen en el fet que els seus fins estatutaris promoguen l’interés
general, l’activitat no beneficie exclusivament als associats, els
membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho facen amb
càrrec a fons públics, compten amb mitjans adequats i organització idònia per
al compliment dels fins i es troben constituïdes, inscrites i en funcionament
durant els dos anys anteriors a la sol·licitud.

En aplicació d’esta normativa, i amb la sol·licitud prèvia
de les entitats interessades, s’han instruït els respectius expedients d’acord
amb el que disposa el Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre
procediments relatius a associacions d’utilitat pública.

En els dits expedients consten les memòries, justificacions
i la resta de documents d’obligatòria aportació pels interessats, així com els
informes dels departaments i organismes competents, inclòs el preceptiu informe
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Examinada, per tant, la normativa
aplicable i la documentació que obra en els procediments es posa de
manifest que les entitats sol·licitants reunixen tots els requisits necessaris
per a obtindre la condició d’utilitat pública.

En virtut d’això, i a l’empara de les facultats previstes en
l’article 3.7 del Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, dispose:

Declarar d’utilitat pública la següent associació inscrita
en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior: Denominació
Associació Intramurs N.º Reg. Nal 608444