#échateuncable y hazte amig@ INTRAMURS

Declaració d’utilitat pública

Declarada d’utilitat pública el 25 de gener de 2018 segons establix l’article 32.1.e) de la Llei Orgánica  1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26-03-2002) .

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, reconeix la importància del fenomen associatiu com a instrument d’integració, participació i representació dels legítims interessos dels ciutadans, i a tal objecte contempla una sèrie de mesures per a facilitar el desenrotllament de les associacions. Entre estes mesures de foment s’arreplega la possibilitat que les entitats associatives sense fi de lucre puguen ser declarades d’utilitat pública. En concret, l’article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, assenyala que, a iniciativa de les corresponents associacions, tal declaració exigix la concurrència de determinats requisits, que en essència consistixen en el fet que els seus fins estatutaris promoguen l’interés general, l’activitat no beneficie exclusivament als associats, els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho facen amb càrrec a fons públics, compten amb mitjans adequats i organització idònia per al compliment dels fins i es troben constituïdes, inscrites i en funcionament durant els dos anys anteriors a la sol·licitud. En aplicació d’esta normativa, i amb la sol·licitud prèvia de les entitats interessades, s’han instruït els respectius expedients d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública. En els dits expedients consten les memòries, justificacions i la resta de documents d’obligatòria aportació pels interessats, així com els informes dels departaments i organismes competents, inclòs el preceptiu informe del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Examinada, per tant, la normativa aplicable i la documentació que obra en els procediments es posa de manifest que les entitats sol·licitants reunixen tots els requisits necessaris per a obtindre la condició d’utilitat pública. En virtut d’això, i a l’empara de les facultats previstes en l’article 3.7 del Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, dispose: Declarar d’utilitat pública la següent associació inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior: Denominació Associació Intramurs N.º Reg. Nal 608444
Back To Top