festival per l'art

a València

2016

Del 19 al 29 d'Octubre

València Intramurs és un projecte per a promoure l’art contemporani dins de l’àrea que les antigues muralles de València abastaven. Un escenari tan emblemàtic com és el centre històric de València, un lloc que des de fa segles és bressol de tradicions i d’artistes, on conviuen tot tipus de moviments culturals i socials, que sempre s’ha caracteritzat pel tarannà tolerant i amb una imatge de bohemi que perdura fins a l’actualitat, és el marc perfecte per a una experiència que durant dos caps de setmana prendrà el pols a la vida cultural de la ciutat. Els carrers, les places, els jardins, els tallers i estudis, els espais recuperats, comerços, bars i galeries s’ompliran del treball dels artistes que siguen convocats, amb la intenció d’enriquir l’escena cultural i posar en auge el gran potencial que el panorama artístic, professional i comercial contemporani és capaç de mostrar.

BASES2017

Bases por la que se rige la selección de proyectos

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes

Descarregar

Bases governed for the selection of projects

Download

Bases por la que se rige la selección de actuaciones de música, poesía, teatro, danza y otros

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció d'actuacions de música, poesia, teatre, dansa i altres

Descarregar

Bases that govern the selection of music performances, poetry, theatre, dance and others

Download

Bases por la que se rige la selección de proyectos para escaparatismo en comercios del Centro Histórico

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes per a aparadorisme en comerços del Centre Històric

Descarregar

Bases that govern the selection of projects for window dressing in stores of the Historical Center

Download

Bases por la que se rige la selección de proyectos infantiles y juveniles para Mini Intramurs

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes infantils i juvenils per a Mini Intramurs

Descarregar

Bases that govern the selection of children’s and youth projects for Mini Intramurs

Download

Bases por la que se rige la selección de proyectos para performance o arte de acción

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes per a performance o art d'acció

Descarregar

Bases that govern the selection of projects for performance or action art

Download

Bases por la que se rige la convocatoria para los talleres abiertos de artistas, artesanos y asociaciones

Descargar

Bases per la qual es regix la convocatòria per als tallers oberts d'artistes, artesans i associacions

Descarregar

Bases that govern the call for open workshops of artists, artisans and associations

Download

Bases por la que se rige la selección de proyectos para las intervenciones urbanas

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes per a les intervencions urbanes

Descarregar

Bases that govern the selection of projects for urban interventions

Download

Bases por la que se rige la selección de proyectos expositivos e instalaciones

Descargar

Bases per la qual es regix la selecció de projectes expositius i instal·lacions

Descarregar

Bases that govern the selection of exhibition projects and installations

Download

© Intramurs. Festival per l'art a València. 2017